bác king đã 9 thức nhận order x-mp ii và txt rùi ...............................