pin mấy con này mà như satio thì hok có gì để nói... ngại mỗi khoản pin thoy